Privacy statement2023-08-01T07:56:56+00:00

Over ons privacybeleid

Privacybeleid Sitedish.nl Laatst gewijzigd: 02 mei 2023

Sitedish.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens
namens het restaurant die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze
dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Daar waar in dit privacybeleid
Sitedish.nl staat wordt ook bedoeld het restaurant waarvoor Sitedish.nl
werkzaamheden verricht. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële
doelstellingen ter beschikking aan derden en zullen uw persoonsgegevens niet
verhuren of verkopen. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de
website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sitedish.nl.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld
tijdens een bezoek aan Sitedish.nl, waar deze gegevens voor worden gebruikt en
met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden
kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke
rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze
contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde
van ons privacybeleid.
Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.
Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met
de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet zonder
nadrukkelijke toestemming voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons
deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een
later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet
toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om
aan boekhoudkundige, wettelijke en overige administratieve verplichtingen te
voldoen. Deze
derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de
overeenkomst tussenhen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden
verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld gegevens over u w webbrowser e n
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Verwerkingsdoeleinden

Sitedish.nl verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de
hierna te noemen doeleinden:
– het uitvoeren en plaatsen van uw bestelling bij een restaurant;
– het beoordelen van uw bestelling;
– het verwerken van de betaling (en eventuele terugbetaling);
– het verlenen van service door middel van de klantenservice;
– het versturen van een nieuwsbrief, indien u daar toestemming voor
hebt gegeven.

Verwerkte persoonsgegevens
Uitvoeren van uw bestelling
In het kader van de uitvoering van uw bestelling verwerken wij uw NAW gegevens, contactgegevens, de gegevens over hetgeen u hebt besteld,
betaalgegevens en overige door u in uw bestelling verstrekte gegevens.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk
is voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene.

Service
Indien u een vraag of opmerking hebt en de klantenservice benadert,
verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beantwoorden van uw vraag
en/of opmerking. Wij verwerken in dat geval uw NAW-gegevens,
contactgegevens, betaalgegevens en informatie over uw vraag en/of
opmerking.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is
voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene.

Nieuwsbrief
Indien u daarmee hebt ingestemd (middels een opt-in) sturen wij u een
nieuwsbrief. Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij uw naam en
e-mailadres.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van door u gegeven
toestemming. In dit geval geldt dat de persoonsgegevens worden bewaard
totdat u aangeeft dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen. De
toestemming kan in elke e-mail middels een uitschrijf link worden
ingetrokken.

Beoordelingen
Wij verwerken persoonsgegevens over beoordelingen die u hebt geplaatst
over een restaurant. In dit kader verwerken wij uw naam, beoordeling en
eventuele gegevens die u zelf bij uw beoordeling hebt ingevoerd.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk
is voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Sitedish.nl op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met
fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen. Wij zullen uw persoonsgegeven
uitsluitend delen voor zover dat wettelijk verplicht is.

Bewaartermijnen
Omdat wij uitsluitend persoonsgegevens bewaren en verwerken voor zover dat
noodzakelijk is, zijn wij op grond van de wet verplicht om deze persoonsgegevens
te bewaren. Wij bewaren uw gegevens daarom zolang wij dat op grond van
wet- en regelgeving verplicht zijn. Dit
betekent dat wij uw gegevens in beginsel zeven jaar bewaren na afloop van het
huidige boekjaar.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als
betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door
of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit
zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van
uw persoonsgegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het
geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post
wenst te ontvangen, zullen wij u verzoeken uw identiteit aan te tonen.
Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van
een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. In het geval
van een vergeet verzoek of verwijderverzoek verwijderen kunnen wij uw
persoonsgegevens slechts verwijderen indien en voor zover dat wettelijke
mogelijk is. Indien er een wettelijke verplichting bestaat bepaalde informatie of
persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij de betreffende informatie niet
verwijderen. Wij zullen de betrokkenen hier in voorkomend geval van op de
hoogte stellen.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt
een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres
een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de informatie waarop u op
grond van de wet recht hebt. Alle afschriften en kopieën van gegevens
ontvangt u in de gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten
aanpassen indien deze onjuist zijn. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wiju op het
bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U
kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres
een bevestiging dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere
partij te laten uitvoeren. Het recht op overdraagbaarheid geldt uitsluitend indien
sprake is van verwerking op basis van door u gegeven toestemming of in het
geval van de uitvoering van een overeenkomst met u. Ook geldt dat slechts
persoonsgegevens worden overgedragen die geautomatiseerd worden verwerkt.
U kunt een verzoek betreffende het overdragen van persoonsgegevens doen aan
onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn
verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de
dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. De gegevens worden
aan u in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verstrekt.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Sitedish.nl. Als u
bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat
zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan
u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Wij zullen de
beperking slechts staken indien dat niet in strijd is met de wet. In veel gevallen
zijn wij verplicht op grond van de wet bepaalde persoonsgegevens gedurende
langere tijd te bewaren.

Profiling
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens
niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit
wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.
Cookies & Tracking
Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maken wij op
Sitedish.nl gebruik van de volgende diensten.
Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, onder meer voor Google Analytics. Onze website statistieken worden
opgeslagen voor een periode van maximaal 36 maanden. Wij gebruiken
deze gegevens om inzicht te krijgen in onze bezoekers. Uw bezoek aan onze
website kan tevens worden gebruikt voor Remarketing campagnes en Search
Engine Advertising via Google Ads. Geanonimiseerde gegevens worden
tevens gedeeld met Google Search Console. Er worden uitsluitend
cookies geplaatst voor marketingdoeleinden indien u ons daarvoor
toestemming hebt gegeven.

Bing
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Microsoft, ten behoeve van Bing Ads. Wij gebruiken deze dienst voor
search engine advertising en remarketing campagnes. Over deze gegevens
worden geanonimiseerde statistieken opgeslagen. Er worden uitsluitend
cookies geplaatst voor marketingdoeleinden indien u ons daarvoor
toestemming hebt gegeven.

Facebook Pixel
Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf
Facebook, als deel van de “Pixel”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te
houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor remarketing campagnes.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Facebook niet
toegestaan de verkregen analytics- informatie te gebruiken voor andere
Facebook diensten.
Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor marketingdoeleinden indien u ons
daarvoor toestemming hebt gegeven.

LinkedIn Pixel
Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf
LinkedIn, als deel van de “Pixel”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te
houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor remarketingcampagnes.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben LinkedIn niet
toegestaan de verkregen analytics- informatie te gebruiken voor andere
LinkedIn diensten.
Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor marketingdoeleinden indien u ons
daarvoor toestemming hebt gegeven.

Hotjar
Wij maken voor onze website gebruik van de diensten van Hotjar. Deze
service geeft ons inzicht in de manier waarop gebruikers over onze website
navigeren. Hiervoor worden uitsluitend geanonimiseerde gegevens (niet
zijnde persoonsgegevens) verzameld.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken
van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze
pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid
gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan wordt dat op deze pagina gepubliceerd.

Contactgegevens
Sitedish.nl B.V.
Arlandaweg 92
1043 EX Amsterdam
020-2440858
info@Sitedish.nl
Contact voor
privacyzaken:
020 – 244 08 58
privacy@Sitedish.nl

Ga naar de bovenkant