Privacybeleid

 

Over ons privacybeleid

Sitedish.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens namens het restaurant die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Daar waar in dit privacybeleid Sitedish.nl staat wordt ook bedoeld het restaurant waarvoor Sitedish.nl werkzaamheden verricht. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden en zullen uw persoonsgegevens niet verhuren of verkopen. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sitedish.nl.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld tijdens een bezoek aan Sitedish.nl, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet zonder nadrukkelijke toestemming voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige, wettelijke en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze

derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegev ens (bijv oorbeeld gegev ens ov e r uw we bbr o wse r en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Verwerkingsdoeleinden

Sitedish.nl verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het uitvoeren en plaatsen van uw bestelling bij een restaurant;
  • het beoordelen van uw bestelling;
  • het verwerken van de betaling (en eventuele terugbetaling);
  • het verlenen van service door middel van de klantenservice;
  • het versturen van een nieuwsbrief, indien u daar toestemming voor hebt

Verwerkte persoonsgegevens

Uitvoeren van uw bestelling

In het kader van de uitvoering van uw bestelling verwerken wij uw NAW- gegevens, contactgegevens, de gegevens over hetgeen u hebt besteld, betaalgegevens en overige door u in uw bestelling verstrekte gegevens.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene.

Service

Indien u een vraag of opmerking hebt en de klantenservice benadert, verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beantwoorden van uw vraag en/of opmerking. Wij verwerken in dat geval uw NAW-gegevens, contactgegevens, betaalgegevens en informatie over uw vraag en/of opmerking.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene.

Nieuwsbrief

Indien u daarmee hebt ingestemd (middels een opt-in) sturen wij u een nieuwsbrief. Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van door u gegeven toestemming. In dit geval geldt dat de persoonsgegevens worden bewaard totdat u aangeeft dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen. De toestemming kan in elke e-mail middels een uitschrijflink worden ingetrokken.

Beoordelingen

Wij verwerken persoonsgegevens over beoordelingen die u hebt geplaatst over een restaurant. In dit kader verwerken wij uw naam, beoordeling en eventuele gegevens die u zelf bij uw beoordeling hebt ingevoerd.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Sitedish.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen. Wij zullen uw persoonsgegeven uitsluitend delen voor zover dat wettelijk verplicht is.

Bewaartermijnen

Omdat wij uitsluitend persoonsgegevens bewaren en verwerken voor zover dat noodzakelijk is, zijn wij op grond van de wet verplicht om deze persoonsgegevens te bewaren. Wij bewaren uw gegevens daarom zolang wij dat op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn. Dit

betekent dat wij uw gegevens in beginsel zeven jaar bewaren na afloop van het huidige boekjaar.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw persoonsgegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wiju verzoeken uw identiteit aan te tonen.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. In het geval van een vergeetverzoek of verwijderverzoek verwijderen kunnen wij uw persoonsgegevens slechts verwijderen indien en voor zover dat wettelijke mogelijk is. Indien er een wettelijke verplichting bestaat bepaalde informatie of persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij de betreffende informatie niet verwijderen. Wij zullen de betrokkenen hier in voorkomend geval van op de hoogte stellen.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze

gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de informatie waarop u op grond van de wet recht hebt. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen indien deze onjuist zijn. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Het recht op overdraagbaarheid geldt uitsluitend indien sprake is van verwerking op basis van door u gegeven toestemming of in het geval van de uitvoering van een overeenkomst met u. Ook geldt dat slechts persoonsgegevens worden overgedragen die geautomatiseerd worden verwerkt.

U kunt een verzoek betreffende het overdragen van persoonsgegevens doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van

databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. De gegevens worden aan u in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekt.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Sitedish.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Wij zullen de beperking slechts staken indien dat niet in strijd is met de wet. In veel gevallen zijn wij verplicht op grond van de wet bepaalde persoonsgegevens gedurende langere tijd te bewaren.

Profiling

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies & Tracking

Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maken wij op Sitedish.nl gebruikvan de volgende diensten.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, onder meer voor Google Analytics. Onze websitestatistieken worden opgeslagen voor een periode van maximaal 36 maanden. Wij gebruiken deze gegevens om inzicht te krijgen in onze bezoekers. Uw bezoek aan onze website kan tevens worden gebruikt voor Remarketingcampagnes en Search Engine Advertising via Google Ads. Geanonimiseerde gegevens worden tevens gedeeld met Google Search Console. Er worden uitsluitend

cookies geplaatst voor marketingdoeleinden indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Bing

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Microsoft, ten behoeve van Bing Ads. Wij gebruiken deze dienst voor search engine advertising en remarketingcampagnes. Over deze gegevens worden geanonimiseerde statistieken opgeslagen. Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor marketingdoeleinden indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Facebook Pixel

Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Pixel”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor remarketingcampagnes.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Facebook niet toegestaan de verkregen analytics- informatie te gebruiken voor andere Facebook diensten.

Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor marketingdoeleinden indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

LinkedIn Pixel

Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf LinkedIn, als deel van de “Pixel”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor remarketingcampagnes.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben LinkedIn niet toegestaan de verkregen analytics- informatie te gebruiken voor andere LinkedIn diensten.

Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor marketingdoeleinden indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Hotjar

Wij maken voor onze website gebruik van de diensten van Hotjar. Deze service geeft ons inzicht in de manier waarop gebruikers over onze website navigeren. Hiervoor worden uitsluitend geanonimiseerde gegevens (niet zijnde persoonsgegevens) verzameld.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan wordt dat op dezepagina gepubliceerd.

Contactgegevens Sitedish.nl B.V. Arlandaweg 92

1043 EX Amsterdam

020-2440858

info@Sitedish.nl Contact voor privacyzaken: 020 – 244 08 58

privacy@Sitedish.nl